Privacybeleid

MakiBooth (Matthias Roelandts) geeft om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van MakiBooth. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/10/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande verses.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het privacybeleid kunt u contact opnemen via het contact formulier op de website.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze uw gegevens verwerkt worden, waar deze worden opgeslaan, welke beveiligingstechnieken gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan MakiBooth op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw gegevens zolang u cliënt bent. Dit betekent dat uw klantprofiel bewaard word totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard worden.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

© Copyright 2022 MakiBooth. All Rights Reserved.