MakiBooth - Algemene Voorwaarden

Levering
De MakiBooth wordt geleverd en geplaatst door ons op een afgesproken datum en tijdstip.
Door het zelf te leveren zorgen we voor geen vervoersschade.
De staat en de werking van de photobooth zal gecontroleerd worden bij levering en ophaling.
De huurder mag de booth niet meer verplaatsen na de levering.
De MakiBooth kan niet buiten geplaatst worden.
De ondergrond moet verhard zijn en er moet een beschutting zijn, dit kan in de vorm van een dak, afdak of tent zijn.
De booth zal de dag nadien ook terug opgehaald worden op een op voorhand afgesproken datum en tijdstip.
Er wordt geacht iemand aanwezig te zijn op de afgesproken locatie bij levering en ophaling van de gehuurde goederen.

Aansprakelijkheid
Bij het ter beschikking stellen van het materiaal zal de verhuurder aan de huurder (of degene die namens de huurder het materiaal in ontvangst neemt) de nodige instructies geven voor een correct gebruik van het materiaal.
De huurder dient het gehuurde goed bij in ontvangstname grondig na te zien en zich van de goede werking ervan te vergewissen.
De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, al dan niet moedwillig toegebracht.
Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico.

Foto's
Indien er afgesproken is om de digitale foto's te overhandigen op een usb-stick, kan dit meteen gebeuren bij de ophaling van de booth.
Voor een usb-stick wordt een prijs van 5 euro gevraagd. Er is ook de mogelijkheid om eigen usb-stick te gebruiken. (voorhand besproken)
De digitale foto's kunnen ook altijd digitaal overhandigd worden. Dit zal ook dezelfde dag gebeuren als de ophaling. (of indien anders afgesproken)
MakiBooth bewaard standaard geen foto's na deze dag.
MakiBooth zal dan ook geen afbeeldingen publiceren. (afdruk of sociale media)
Het publiceren is volledig de verantwoordelijkheid van de verhuurder. MakiBooth kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een geschil met een persoon die afgebeeld staat op één van de foto’s.

Printer
Foto's kunnen in 2 formaten afgedrukt worden.
2 keer een foto strip met als afmeting 5x15cm of 1 keer een grote foto van 10cmx15xm.
Het formaat en het design van de foto(stip) wordt minimum een week op voorhand vastgelegd.
Last minute aanpassingen zoals een trouwfoto van de dag zelf te gebruiken moet duidelijke op voorhand gecommuniceerd worden.
De printer heeft een capaciteit van 400 foto's met een afmeting van 10cm op 15cm.

Schade
Schade aan het gehuurde materieel moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder doch uiterlijk binnen de 24 u.
Schade aan het gehuurde goed veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, wordt na herstelling aangerekend of afgehouden van de waarborg.
Bij diefstal van het gehuurde goed dient hier onmiddellijk aangifte te worden gedaan aan de verhuurder en een aangifte bij een politiekantoor. De huurder is verplicht een kopie van het PV te overhandigen aan de verhuurder.
Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een PV te laten opstellen, dan worden de herstelkosten bij deelschade of nieuwwaarde van het gehuurde goed integraal doorgerekend aan de huurder.
Indien het materiaal verloren gaat, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de huurder ontstaat.
De huurder dient derhalve niet alleen de schade voor het verloren gegane materiaal te vergoeden, maar ook alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het verloren gaan van het materiaal.
De periode tot wanneer de huurder de schade dient te vergoeden, loopt tot het moment dat de verhuurder de volledige schadevergoeding in zijn bezit heeft.
Bij schade of verlies is de huurder aan ons in elk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van € 350,00 per beschadigd onderdeel, onverminderd het recht van ons om een hogere vergoeding te vorderen bij hogere werkelijk geleden schade.
Bij verlies van kleine onderdelen of onvoorziene transportkosten wordt de huurwaarborg ten bedrage van € 200,00 ingehouden of verrekend.
Wij kunnen slechts verantwoordelijk gesteld worden voor zover u bewijst dat wij een zware fout of zware nalatigheid hebben begaan of in geval van opzet. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de huurder lijdt met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het huurbedrag.

Offertes
Onze offertes en aanbiedingen op de website zijn indicatief en vrijblijvend.
De enkele aanvaarding door een (mogelijke) huurder brengt geen overeenkomst tot stand.
Wij zijn pas gebonden nadat een opdracht definitief door ons aanvaard is.
Alle offertes worden op vraag van de huurder individueel aangeboden en zijn afhankelijk van het precieze tijdstip en de omstandigheden van de huur.
Offertes zijn 30 dagen geldig na offertedatum. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door MakiBooth aangegane overeenkomsten.
Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Betaling
De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder het voorschot betaalt ten bedrage van € 50,00.
De betaling van het gehuurde materiaal gebeurt via bankoverschrijving.
Bij elke bestelling wordt tevens een waarborg van € 200,00 gevraagd.
Het openstaande bedrag moet 30 dagen voor de afgesproken verhuurdag in bezit van de verhuurder zijn. (last minute boekingen niet inbegrepen)
Bij niet-betaling van een factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

Onderverhuur
De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De huurder mag het gehuurde nooit ter zekerheidsstelling bezwaren.
De gehuurde goederen blijven steeds exclusief onze eigendom en mogen in geen geval verder verhuurd worden noch worden doorverkocht.

Annulatie
Tot 30 dagen voor de overeengekomen datum van afhaling is de annulatie kosteloos.
Het voorschot en/of rest huurprijs en/of waarborg worden dan binnen 14 dagen terug overgemaakt aan de huurder.
Onder de 30 dagen voor de overeengekomen datum van levering verliest de huurder zijn voorschot.
De huurprijs en de waarborg worden dan binnen 14 dagen terug overgemaakt aan de huurder.
Wanneer de huurder één van zijn essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na aanmaning doch zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
Ook in geval van (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie of faillissement, ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de huurder, kunnen wij de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig beëindigen voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte.
In geen geval zal deze opschorting of beëindiging aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding in hoofde van de huurder.

Gegevens
MakiBooth respecteert de Europese Privacywetgeving (General Data Protection Regulation of GDPR).
Persoonsgegevens worden enkel verzameld en/of verwerkt in functie van het optimaal verloop van het verhuurproces bij MakiBooth.
De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de zaakvoerder Matthias Roelandts. Hij kan gecontacteerd worden via info@makibooth.com.
In functie van het verhuurproces bij MakiBooth, worden volgende persoonsgegevens verzameld: voornaam, naam, bedrijf (optioneel), adres- en/of facturatiegegevens, telefoon/gsm, e-mail.
MakiBooth zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden.
De klant kan zijn persoonsgegevens steeds opvragen, verbeteren of laten verwijderen, via eenvoudig verzoek naar info@makibooth.com.

Klachten/Geschillen
Elke klacht m.b.t. de gehuurde goederen, de verstrekte diensten en/of de facturatie dient schriftelijk aangetekend door de huurder te worden gemeld binnen de 8 dagen na levering van de gehuurde goederen en dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven worden overgemaakt.

© Copyright 2022 MakiBooth. All Rights Reserved.